Cümlede Türleri Test 2
1.
Giritlileri son derece kaba saba ve görgüsüz bulmuştu, geleneklerinin birçoğu ise dayanılacak gibi değildi.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Bağlı bir cümledir.
Soru Açıklaması
“ve” bağlacı yüklemleri değil sözcükleri birbirine bağlamıştır. Dolayısıyla bağlı değil, sıralı bir cümledir.
2.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ötekilerden farklı yapıdadır?
Doğru Cevap: "E" İklim değişikliği üzerine bilim adamları sempozyum düzenledi.
Soru Açıklaması
3.


Aşağıdakilerden hangisi bağımlı sıralı cümledir?

Doğru Cevap: "D" Okula erkenden gitti, müdürün karşına geçti.
Soru Açıklaması
“giden” kim, “geçen” kim sorularının cevabı “o”dur. “o” her iki cümle için ortaktır.
4.
Gece boyunca tüm mürettebat ayakta kaldı.

Bu cümlenin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Fiil - kurallı - olumlu - basit
Soru Açıklaması
5.
Kolonlardan kulakları sağır edecek kadar yüksek sesle çalınan gürültülü pop şarkılarını dinlemenin nasıl bir şey olabileceğini düşündü Vince bir köşedeki makyaj sandalyesine ilişirken.

Yukarıdaki cümlede kaç tane yan cümle vardır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
Filimsi sayısı kadar yan cümle vardır. “edecek, çalınan, dinlemenin, olabileceğini, ilişirken” yan cümlelerdir.
6.
Yüklemi başta ya da ortada bulunan cümlelere kuralsız (devrik) cümle denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanıma uygun bir örnek kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Fakir mahallede yeni boyanmış bir ev vardı.
Soru Açıklaması
Cevapta yüklem “vardı” kelimesidir ve sonda bulunduğu için kurallı bir cümledir.
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir?
Doğru Cevap: "C" Sana karşı kötü söylemleri yok değildi.
Soru Açıklaması
8.
Yüklem isim ya da isim soylu bir kelimeden ya da böyle bir kelime grubundan oluşuyorsa o cümle isim cümlesidir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isim soylu değildir?
Doğru Cevap: "A" Sabaha kadar yürüyerek ancak vardı.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle nesne görevindedir?
Doğru Cevap: "A" Seni soran adamı ben de dün akşam gördüm.
Soru Açıklaması
“gördüm” yüklem, “ben” özne, “dün akşam” zarf tümleci, “seni soran adamı” nesne “seni soran” yan cümleciktir. Yani nesne görevindedir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.