Fiilimsiler Test 1
1.
(I) Eğitim ve öğretim hayatının en önemli unsurlarından biri olan iletişim, eğitim yönetiminin temel ve bütünleşmiş bir sürecidir. (II) İletişim; mesajların, düşüncelerin veya tutumların insanlar arasında anlayış veya ortak anlamlar için paylaşılmasıdır. (III) İletişim, aynı zamanda kişi ya da grupların davranış ve tutumlarını etkilemeye yönelik bir eylemdir. (IV) Öğrenme de iletişim işlemleri sonucunda bireyde kalıcı izli davranış değişikliğinin oluşması anlamına gelmektedir. (V) Bu nedenle öğrenme iyi bir iletişim ürünü olarak görülmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıda yapılan saptamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dördüncü cümlede fiilimsi, ek fiil alarak yüklem görevi üstlenmiştir.
Soru Açıklaması
-mekte eki; -yor ekinin yerini tutarsa fiilimsi değil, kip ekidir.
2.
Sen bu şehirden (I) gidince çokça şarkılar söylendi zihnimde. Hatıraların (II) canlandığı defterlerde (III) saklamışım oysa her şeyi. (IV) Oldukça kötü günlerden geçmişim (V) bilmeden. Fark edemeden…,

Bu dizelerde numaralanmış sözlerden hangileri fiilimsi değildir?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil eki alan sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Başka yerlerden alınma koltuklarıyla bizi kıskandırmaya çalışıyordu.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı türde fiilimsi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Masallar, sahip olduğu iletilerin yanında ait olduğu toplumun gelenek ve göreneklerini yansıtarak çocukların gelişmesini sağlar.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat-fiil, sıfat görevinde kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun
Daha durmam boşluklarında ben, unutuyorum

Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, fiilimsi olmaktan çıkıp kalıplaşmıştır?
Doğru Cevap: "D" Arkadaşım yakacak almak için dışarı çıktı.
Soru Açıklaması
7.
I) Din, insanlar üzerindeki etkisiyle diğer araçlardan daha güçlüdür. II) Genellikle kutsal kitaplar ilettikleri fikirler ışığında değerlendirilir. III) Ancak kutsal kitapların her biri kendi ahlaki değerlerine sahip, insanlara huzuru sunmaya çalışan mükemmel bir edebî örnektir. IV) Doğu edebiyatında şairlerin ve yazarların kutsal kitaplardan yaygın olarak kullandıkları yönlerden biri de dinî hikâyelerdir. V) Orta Çağ yazarları ilgili olayların gücünü artırmak için peygamberlerin, evliyaların hayatlarındaki bazı önemli olayları eserlerinde vermişlerdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
8.
I) Beni burada arama anne.

II) Saçlarına yıldız düşmüş, koparayım anne.

III) Uzarken ellerim, kulağım kirişte.

IV) Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk.

V) İnsanları düşün ki yüreğin sallansın.

Numaralanmış dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
9.
“Kıbrıs‟a çıkarma yapacak komando birliğinin erleri seçilirken kısa boylu, çelimsiz bir askeri saf dışı bırakırlar. Çıkarmaya katılmayı son derece arzu eden bu erin isteği daha sonra kabul edilir. Çıkarma günü, Girne’ye ilk çıkanlar arasında bu er de vardır. Harekâtın 3. gününde bir yemek molası esnasında bu er oradan ayrılır, ileride bir köprüden geçerek gözden kaybolur. Onu bulmak için gidenler de izine rastlayamazlar. Bir müddet sonra er beraberindeki dokuz on miğfer ve bazı silahlarla çıkagelir. Neşeli bir şekilde getirdiklerini ortaya koyar. Yemekten sonra o eri hiç kimse bir daha görememiştir.

Bu cümlelerde, aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur?
Doğru Cevap: "A" Birleşik çekimli fiil yapan ek eylem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.