Sözcükte Yapı Test 1
1.
İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa uyumak son I) uykumuzu,
Bu hayal içinde… Ve II) ufkumuzu
Çepçevre III) kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevi ahenk
Bir ilah IV) uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyası bu cetlerin,
Beyaz bahçesinde su seslerinin,
V) Sevdaya yenik düşmüş bedenlerin.

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri hem yapım hem çekim eki almamıştır?
Doğru Cevap: "A" II ve V
Soru Açıklaması
2.
Başkalarının aşkıyla I) başlıyor hayatımız
yaprakla yağmurun aşkı meselâ
kim olsa II) serpilen coşturuyor bizi
III) imreniyoruz başkalarının mahvına.
Yağmur IV) mahvoluyor çarparak
kendini parçalıyor V) maşukunun açılan kıvrımında
yaprak dirimle irkiliyor nazlı ve mağrur
silkiniyor vuran her damlayla.

Bu parçada numaralanmış sözcükler yapı bakımından ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik bir sözcük vardır?
Doğru Cevap: "A" Yitiriveriyor ufuklarda bulutların cengini ağır ağır dünya.
Soru Açıklaması
4.
Edebiyat, evrensel ölçekte -mimarî, heykel, resim ve müzikle birlikte- beş temel güzel sanat I) dalından biridir. Mimarî, heykel ve resim, malzemelerinin şekillendirilebilirliği ve
eserlerinin II) boyutluluğu bakımından plâstik sanatlar olarak nitelendirilir. Müzik de işitme III) duyusuna yönelik oluşu nedeniyle fonetik bir sanattır. Edebiyat ise ilkin görme duyusuyla algılanmakla birlikte alımlanma IV) işlemini/eylemini zihinde oluşturduğu için zihinsel bir sanat V) konumundadır.

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yalın hâldedir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
5.
I) Edebiyat kelimesinin, Arapça “edep”ten kaynaklandığı söylenmektedir. II) Başlangıçta “davet” anlamında kullanılan bu söz, zamanla halk arasında gözlemlenen en güzel ahlak, insanı kötülüklerden koruyan iyiliğe sevk eden meleke, güzel huy anlamlarını kazanır. III) Daha sonra da söz söyleme ve ifadeyle ilgili her türlü çalışmanın genel adı olarak kullanılmıştır. IV) Kişilerin sözlü ve yazılı ifadelerinde hataya düşmelerine engel olmak için öğrenilen ve kullanılan kurallar bütünü bu kelimeyle ifade edilmiştir. V) Tam da bu sebeple bu güzel sözü hiçbir zaman akıldan çıkarmamalıyız bizler.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
6.
1. Gidiyorum, yolcu et; unutacağız elbet.
2. Ben giderim, adım kalır; dostlar beni hatırlasın.
3. Bizim köye yeni âdet getiriyor bunlar.
4. Bu binanın yapım işini kim üstlendi?
5. Ben bu ülkeye lazımım.

Yukarıdaki cümlelerde “-m / -ım / -im / -um / -üm” eki kaç farklı işlevde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
7.
Bursa’da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar…
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Hem iyelik hem belirtme hâl eki almış sözcük
Soru Açıklaması
8.
Türkçede kökler, sesteş ve ortak kök olmak üzere iki grupta incelenir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi ortak köklü değildir?
Doğru Cevap: "A" Sen gül de ben başka bir şey istemem senden.
Soru Açıklaması
9.
Seni I) bulmaktan önce II) aramak isterim.
Seni sevmekten önce anlamak isterim.
Seni bir III) yaşam boyu IV) bitirmek değil de,
Sana hep, hep yeniden başlamak V) isterim.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri birden fazla yapım eki almıştır?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
10.
Dilce I) susup
bedence konuşulan bir çağda
biliyorum kolay anlaşılmayacak
kanatları kara fücur çiçekleri açmış olan II) dünyanın
yanık III) yağda boğulan yapıların IV) arasında
delirmek hakkını elde bulundurmak
rahma çağdaş terimlerle V) yanaşmak için
bana deha değil,
belgeler gerekli.

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisi kök türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "A" I
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.